Keynote: "Tech Entrepreneurship Journey of Türkiye"